Buscar

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Estás en:

Inici

>>

Ajuntament

>>

Normativa en tramitació

Ajuntament

>>

Normativa en tramitació

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

FASE 1

Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, es substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que es sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les propostes de regulació a la seu electrònica, llevat que es tracti dels supòsits que en el mateix article es considera que es pot prescindir, cas en el qual es publicarà l'informe justificatiu.

CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES:

- Normativa: Ordenança reguladora de suspensió de llicències d'obres durant l'estiu.

- Unitat municipal promotora: Unitat d'Urbanisme i Obres

- Temps de consulta a la Seu electrònica: 15 dies naturals, del 15 al 29 de gener de 2019, ambdós inclosos.

- Documentació:

     Memòria de la consulta

- Formulació d'opinions i suggeriments:

     Enllaç al tràmit de la seu electrònica

                                              ____________________________________

 

- Normativa: Ordenança reguladora del procediment administratiu comú electrònic i l'accés a la informació pública en l'àmbit de la transparència dins l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

- Unitat municipal promotora: Àrea de Secretaria General

- Temps de consulta a la Seu electrònica: del 5 al 19 de març de 2019, ambdós inclosos

- Documentació:

     Memòria de la consulta

- Formulació d'opinions i suggeriments:

     Enllaç al tràmit de la seu electrònica

FASE 2

Avantprojecte d'ordenança o reglament. Aprovació inicial

La Llei 7/1985 de Bases del Règim Local al seu article 49, el RDL 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya al seu article 178 i els articles 60 i següents del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, regulen el procediment d'aprovació d'aquesta normativa de caràcter general.

AVANTPROJECTES EN TRAMITACIÓ:

FASE 3

Aprovació definitiva del projecte d'ordenança o reglament

NORMATIVA APROVADA:

- Normativa: Ordenança general de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries

- Publicació a:

     BOP: 14/02/2019 (núm.32)

     DOGC: 27/02/2019 (núm.7819)

     eTAULER: 14/02/2019

 

| © 2019 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas